eshop-banner

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ E-SHOP

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης: “e-λιανικό” για την επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου και την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος η οποία υλοποιείται από το Ε.Σ.Π.Α., ανακοινώθηκε πρόγραμμα επιδότησης για την κατασκευή e-shop με επιδότηση 5000 ευρώ και αφορά ωφελούμενους του κλάδου του λιανεμπορίου οι οποίοι θα ενισχυθούν για τη δημιουργία νέου ή την αναβάθμιση υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.

Η //cobble αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος καθώς και την υποβολή και την αξιολόγηση του προς έγκριση φακέλου σε συνεργασία με γραφείο εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία σε παρόμοια επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Για τον σχεδιασμό και την καταχώρηση των αναγκών της επιχείρησης σας για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος θα πρέπει να προηγηθεί μία διαδικασία καταγραφής των απαιτούμενων χαρακτηριστικών του και παράλληλα εμείς θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος ώστε να είστε εγκαίρως έτοιμοι για την υποβολή του φακέλου.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε ή θέλετε επιπλέον διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο email espa@cobble.gr ή μπορείτε να μας καλέσετε στο
6948 688 850.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή μιας επιχείρησης είναι τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr( έναρξη επιχειρήσεως)
 • Παραστατικά προμήθειας, τιμολόγησης, εξόφλησης και λογιστικοποίησης του εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

*Τα δικαιολογητικά είναι από την Προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ «e-λιανικό»
*Ενδέχεται μετά την ανάρτηση της πρόσκληση, να συζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  – Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  – Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
 • Να έχει μειωθεί ο τζίρος του 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019 κατά 20% ή περισσότερο

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ πρέπει να είναι ΚΑΔ λιανικής πώλησης που να ξεκινάει από (47) για να είναι μια επιχείρηση επιλέξιμη στο συγκεκριμένο ΕΣΠΑ. Τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας θα τους βρείτε στο Taxisnet / Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία Επιχείρησης

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη επιδότηση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν ως ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα την λιανική πώληση. Παρόλα αυτά μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, σε περίπτωση τροποποίησης της συγκεκριμένης πρόσκλησης και εισαγωγής ΚΑΔ λιανικής.

Η επιδότηση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποκτήσει τον κύριο ΚΑΔ λιανικής πώλησης πριν από τις 30/9/2019

Η επιδότηση απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποκτήσει τον κύριο ΚΑΔ λιανικής πώλησης από 1/10/2019 έως 7/11/2020

Η επιδότηση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

Η επιδότηση απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί έστω και για μια (1) ήμερα από τις 18/03/2020 με κρατική εντολή είτε στο ΕΡΓΑΝΗ.

Η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον 20% πτώση κύκλου εργασιών στο Δ’ τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος) του 2020, συγκριτικά με το Δ΄τρίμηνο του 2019.

Από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α (έντυπα Φ2) μπορείτε να δείτε τον κύκλο εργασιών που έκανε η επιχείρησή σας στις συγκεκριμένες χρονολογικές περιόδους.

Η επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τακτοποίηση σχετικών δαπανών (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση που έχετε ξεκινήσει η ολοκληρώσει την κατασκευή του e-shop πρόσφατα μπορείτε να υποβάλλετε κανονικά αίτηση για να λάβετε την χρηματοδότηση.

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση του e-shop σας και να επιδοτηθούν τα έξοδα αναβάθμισης, οι αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτή κ.τ.λ.

Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Πέρα από την κατασκευή και τον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος οι επιλέξιμες δαπάνες της επιδότησης περιλαμβάνουν:

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην συγκεκριμένη επιδότηση η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, επομένως αμέσως μετά την υποβολή γνωρίζουμε το αποτέλεσμα.

Ναι, το e-shop πρέπει να έχει ήδη δημιουργηθεί για να λάβετε την επιδότηση. Επίσης πρέπει να έχετε κάνει τις σχετικές αγορές εξοπλισμού και να προσκομίσετε τα σχετικά τιμολόγια έτσι ώστε να περαστούν στο σύστημα, και έπειτα να λάβετε τα χρήματα (maximum 5.000 ευρώ)

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σωτήρη Σκίπη, 19023
Πόρτο Ράφτη, Αττική

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2299 0 49338
+30 6948 688 850

EMAIL

contact@cobble.gr
info@cobble.gr

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ